Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Voorwerp en toepassingsgebied 

Identificatie en maatschappelijke zetel van de verkoper: 

U plaatst uw bestelling bij Zout.be, een handelsnaam van de naamloze vennootschap  Zoutman met vennootschapszetel te 8800 Roeselare (België), aan de Schaapbruggestraat 50 en gekend bij de kruispuntbank der ondernemingen onder het nummer  0426.306.783. Deze website en webshop is eigendom van Zoutman NV. 

Zout.be is gevestigd te 8800 Roeselare (België), Kachtemsestraat 289 en is bereikbaar  op het volgende telefoonnummer of e-mailadres: 

Tel: +32 51 26 56 00  

E-mail: info@zout.be

Tenzij uitdrukkelijke schriftelijke andersluidende overeenkomst tussen partijen, zijn de  onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing op iedere offerte,  verkoop en levering van koopwaar door Zout.be. De koper/besteller wordt geacht  onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden te kennen en te aanvaarden door het  louter plaatsen van een bestelling en/of de ontvangst van de factuur. Ofschoon de  algemene verkoopsvoorwaarden en website evenals zijn inhoud wereldwijd kunnen  worden geraadpleegd, is Zout.be enkel actief op de Belgische markt en levert Zout.be 

uitsluitend in België. Zout.be behoudt zich het recht voor deze algemene  verkoopsvoorwaarden ten allen tijde te wijzigen door het publiceren van een nieuwe  versie. 

Artikel 6 is uitsluitend van toepassing op consumenten. Als consument wordt beschouwd  iedere natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (en die zijn of haar verblijfplaats in België heeft). Artikel 7 is uitsluitend van toepassing  op ondernemingen. Onder ondernemingen dient te worden verstaan elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (en  die in België is gevestigd). 

Elke bestelling van een product dat wordt aangeboden op de website veronderstelt  onweerlegbaar de voorafgaande raadpleging en de uitdrukkelijke aanvaarding door  de koper van de Algemene Voorwaarden, zonder dat er aan deze aanvaarding  evenwel een voorwaarde verbonden wordt van een schriftelijke handtekening  (vanwege de koper). 

Overeenkomstig de bepalingen van de Wet Elektronische Handtekeningen van 8 mei  2003, wordt eraan herinnerd dat de bevestiging van de bestelbon zoals nader bepaald  in artikel 4 van de Algemene Voorwaarden een elektronische handtekening uitmaakt  die, tussen de partijen, dezelfde waarde heeft als een geschreven handtekening en  die de integraliteit van de bestelling en de opeisbaarheid van de verschuldigde  bedragen in uitvoering van de genoemde bestelling bewijst. 

Door de aankoop van producten via deze website verklaart de koper minstens 18 jaar  oud te zijn en wettelijk bevoegd producten en diensten aan te kopen via deze website.

Artikel 2 - Beschrijving en beschikbaarheid van producten

2.1. De tot verkoop aangeboden producten zijn deze die zich op de website bevinden,  met een beschrijving van hun essentiële kenmerken, op de welbepaalde dag en  moment waarop de website wordt geraadpleegd door de koper, en binnen de perken  van de beschikbare stock.

De verkoper zal alle redelijke middelen inzetten om de beschikbaarheid van producten  op de website weer te geven maar kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het  voldoen van een bestelling indien een product niet meer beschikbaar zou zijn.

2.2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden  producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van  het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als Zout.be gebruik maakt van  afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Zout.be is inzake de juistheid, geactualiseerdheid of  volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een  middelenverbintenis. Zout.be is in geen geval aansprakelijk in geval van materiële  fouten, zetfouten of drukfouten.

2.3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten  en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Indien  een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt,  wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 3 – Aankoopprijs 

3.1. De prijs van elk product wordt weergegeven op de website (hierna de  “Aankoopprijs”) in Euro, zowel exclusief BTW als BTW inbegrepen. Deze prijs geldt enkel  voor leveringen in België en is inclusief de leveringskosten. 

3.2. Voor alle bestellingen worden de op de dag geldende prijzen op de website  aangerekend. De bestellingen worden gefactureerd conform het BTW-tarief dat geldig  is op de dag van de bestelling. 

3.3. Zout.be behoudt zich het recht voor om de op de website vermelde prijzen te  wijzigen wanneer er zich prijswijzigingen voordoen.

Artikel 4 - Bestellingsmodaliteiten 

4.1. Zout.be zal elke bestelling bevestigen door verzending van een e-mail aan de koper  naar het door koper opgegeven e-mailadres, binnen de 24 uur na bestelling. De  bestellingsbevestiging zal onder meer de datum van de bestelling, het bestelde  product, de aankoopprijs, het leveringsadres en -modaliteiten vermelden. 

De door Zout.be verstuurde bevestiging van de bestelling maakt het bewijs uit van de  contractuele relaties ontstaan tussen partijen. 

4.2. Zout.be kan zich binnen de wettelijke grenzen op de hoogte stellen of de klant aan  zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van 

3 / 11 

belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien  Zout.be op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet  aan te gaan, is Zout.be gerechtigd gemotiveerd een bestelling te weigeren of aan de  uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 

Zo houdt Zout.be zich het recht voor elke bestelling of levering te annuleren in geval  van (i) bestaand geschil met de koper, (ii) niet-betaling van het totaal bedrag of van  een gedeelte ervan bij een vorige bestelling, (iii) weigering vanwege de  bankinstellingen van toelating tot betalen met kredietkaart, (iv) indien de financiële  situatie van de klant zich dermate wijzigt dat moet gevreesd worden voor insolvabiliteit  of voor het verlies van de garanties van onze schuldvordering (dit is onder meer het  geval bij onbekwaamverklaring, faillissement, financieel onvermogen of vereffening  van de klant). In dat geval, kan de aansprakelijkheid van de verkoper in geen geval in  het gedrang komen.

Artikel 5 - Betalingsmodaliteiten 

De facturen worden per e-mail toegestuurd naar het door de koper opgegeven e mailadres. 

De bestelling dient onmiddellijk te worden betaald, waarbij de betaling van de online  bestellingen kan gebeuren op verschillende manieren: Bancontact / Mister Cash, Visa,  Mastercard, ING HomePay, Belfius Direct Net en, bij bestellingen vanaf 200 EUR (inclusief  BTW), via overschrijving.
 

Artikel 6 – Consumenten 

Levering 

6.1. De overdracht van risico van verlies, beschadiging of vernietiging aan consument  geschiedt op het tijdstip van levering. Elke levering wordt geacht te zijn voltrokken  zodra het product ter beschikking wordt gesteld tot de eerste drempel aan het gekozen  levering adres. Evenwel, wanneer de klant haar contractuele verplichtingen niet  naleeft, zal het risico van verlies en beschadiging van de producten overgaan op de  klant op het ogenblik dat de levering had moeten plaatsvinden zonder schending van  verplichtingen aan de zijde van de klant.

Er wordt hoe dan ook enkel geleverd op het gelijkvloers. De koper dient in te staan voor  een voor een vrachtwagen vlot toegankelijke leverplaats. Is er geen dergelijke vlot  toegankelijke leverplaats voorzien dan zal een tweede levering dienen te geschieden  waarbij de koper in ieder geval zal gehouden zijn tot betaling van de leveringskosten. 

Zout.be is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuiste en/of onvolledige  gegevens verstrekt door de klant. Foutieve leveringsadressen zijn de  verantwoordelijkheid van de klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten die ten  laste zijn van de klant. 

6.2. Zout.be streeft ernaar de levering uit te voeren binnen 3 werkdagen. Indien door  overmacht of uitzonderlijke omstandigheden, onafhankelijk van de consument, het  product niet geleverd is binnen de 30 dagen heeft de consument het recht de  bestelling te annuleren zonder dat enige schadevergoeding kan gevorderd worden.  Als overmacht worden beschouwd omstandigheden als brand, staking, lock out,  ontploffingen, overstromingen, slecht weer, machinebreuk, schaarste aan drijfkracht,  aan grondstoffen, aan brandstof, aan materieel, aan werkkrachten of  transportmiddelen, ongevallen, …, alsmede alle omstandigheden die de uitvoering van  de overeenkomst vertragen of bemoeilijken, hetzij bij Zout.be, hetzij bij haar  leveranciers. Zout.be is evenmin verantwoordelijk voor vertragingen van haar  leveranciers of transportfirma’s. 

6.3. Het komt de consument toe de verzendingen te controleren bij hun aankomst en  alle voorbehouden of klachten te formuleren die gerechtvaardigd zouden lijken, tot  zelfs het pakje te weigeren, indien het zou kunnen geopend zijn geweest of  klaarblijkelijke sporen van beschadiging vertoont. Zo is de klant gehouden het aantal  en de staat van de producten te controleren bij levering. 

De genoemde voorbehouden en klachten betreffende de levering van producten  moeten binnen de 2 maanden volgend op de levering van producten per aangetekend  schrijven of per fax worden meegedeeld aan Zout.be. Indien schade of niet conformiteit van de levering niet gemeld wordt aan Zout.be binnen voormelde termijn,  behoudt Zout.be zich het recht voor om omruilling te weigeren evenals terugbetaling. 

Herroepingsrecht en retourmodaliteiten

6.4. In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten, heeft de consument het recht de overeenkomst binnen de 14 dagen, te rekenen vanaf de dag die volgt op  de dag van levering, te herroepen zonder betaling van een boete en zonder opgave  van motief. Dit herroepingsrecht wordt door Zout.be enkel toegekend aan de  consument om hem toe te laten het gekochte goed te beoordelen in omstandigheden  vergelijkbaar met een winkeletalage. De consument is aansprakelijk voor de  waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het behandelen van de  goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking  van de goederen vast te stellen. Dit herroepingsrecht is niet van toepassing voor  rechtspersonen of voor producten aangekocht door een natuurlijk persoon voor  doeleinden die binnen diens handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen. 

6.5. De consument die van deze herroeping gebruik wenst te maken moet binnen de  14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed, via een  schrijven of e-mail, zijn verlangen op ondubbelzinnige wijze kenbaar maken aan  Zout.be. Bij bestelling ontvangt u een modelbrief die u hiervoor eenvoudig kan  aanwenden. Voorts dient de consument onverwijld en in elk geval binnen de 14 dagen  na zijn herroepingsrecht te hebben uitgeoefend, het product op eigen risico en kosten  terug te sturen in de originele en onbeschadigde verpakking, klaar voor verkoop, naar  8800 Roeselare (België), Kachtemsestraat 289. Producten die niet in deze toestand  zouden verkeren bij hun ontvangst door Zout.be zullen 1 maand ter beschikking blijven  van de consument, die er de prijs van zal moeten betalen aangezien wij deze niet  kunnen terugnemen. De consument dient het bewijs van verzending bij te houden  (straat - nummer -postcode stad – België). 

6.6. Wanneer het herroepingsrecht werd uitgeoefend overeenkomstig de voormelde  voorwaarden, zal Zout.be binnen een termijn van 14 dagen na de kennisgeving van de  uitoefening van het herroepingsrecht maar niet vooraleer we het product in een onder  6.5 omschreven aanvaardbare toestand hebben teruggekregen, overgaan tot  terugbetaling van de ontvangen betaling. De onderneming verricht de terugbetaling  gebruikmakend van hetzelfde betaalmiddel als hetgeen door de consument tijdens de  oorspronkelijke transactie werd gebruikt, tenzij de consument uitdrukkelijk met een  ander betaalmiddel heeft ingestemd en met dien verstande dat de consument als  gevolg van zulke terugbetaling geen kosten mag hebben.

Garantie 

6.7. De consument beschikt over de wettelijke garantie voor elk gebrek aan  overeenstemming van zijn artikel bestaande op het tijdstip van levering, indien de  consument het gebrek niet kende of er niet redelijkerwijs op de hoogte van moest zijn  op het moment van afsluiten van de overeenkomst, en indien het zich manifesteert  binnen een termijn van twee jaar vanaf de levering. In dat geval kan de consument  ofwel de vervanging van het betreffende artikel eisen, zonder kosten, en binnen een  redelijke termijn binnen de perken van beschikbaarheid van vergelijkbare artikelen,  ofwel een passende vermindering van de aankoopprijs of de ontbinding van de  overeenkomst eisen, volgens de wettelijk voorziene voorwaarden. De consument mag  echter niet de ontbinding eisen indien het gebrek aan overeenstemming van geringe  betekenis is. Er zal tevens rekening worden gehouden met het gebruik dat de  consument van het artikel heeft gehad sinds de levering ervan. 

6.8. De consument moet Zout.be schriftelijk inlichten van zijn voornemen beroep te  doen op de wettelijke garantie, ten laatste binnen de twee maanden volgend op de  dag waarop hij het gebrek heeft vastgesteld. 

6.9. De garantie is niet van toepassing op: 

- normale slijtage van het product 

- gebreken en beschadigingen veroorzaakt door fout van de koper. 

Geschillenbeslechting 

6.10. Via een online geschillenbeslechting, het zogenaamde Online Dispute Resolution (ODR), kunnen geschillen die ontstaan tussen een consument en een verkoper  buitengerechtelijke worden beslecht (http://ec.europa.eu/odr/). Bij weigering van de  consument of de verkoper om hieraan mee te werken, zal het geschil nog steeds  beslecht dienen te worden door de rechtbank.

Artikel 7 - Ondernemingen 

Levering 

7.1. Het risico van verlies, beschadiging of vernietiging van de goederen gaat over op  de onderneming op het ogenblik ze het magazijn verlaten. Elke levering wordt geacht te zijn voltrokken zodra het product ter beschikking wordt gesteld tot de eerste drem pel  aan het gekozen leveringsadres.  

Er wordt hoe dan ook enkel geleverd op het gelijkvloers. De koper dient in te staan voor  een voor een vrachtwagen vlot toegankelijke leverplaats. Is er geen dergelijke vlot  toegankelijke leverplaats voorzien dan zal een tweede levering dienen te geschieden  waarbij de koper in ieder geval zal gehouden zijn tot betaling van de leveringskosten. 

7.2. De goederen reizen op risico van de onderneming (EXW). 

Conformiteit 

7.3. Klachten betreffende niet-conformiteit en zichtbare gebreken van onze  leveringen en prestaties moeten op straffe van verval gebeuren per aangetekend en  gemotiveerd schrijven binnen de 48 uren na levering van de goederen. Overige  klachten, behalve klachten wegens verborgen gebreken dienen eveneens per  aangetekend en gemotiveerd schrijven te gebeuren, doch wel binnen de 8 dagen na  levering. Klachten wegens verborgen gebreken dienen binnen uiterlijk 30 dagen na  ontdekking ervan schriftelijk per aangetekend en gemotiveerd schrijven te worden  meegedeeld, dit op straffe van verval van recht. De onderneming-koper draagt de  bewijslast voor zijn klacht. Iedere rechtsvordering met betrekking tot verborgen  gebreken dient op straffe van verval in ieder geval te worden ingesteld binnen een  termijn van drie maanden te rekenen vanaf het zichtbaar worden van het gebrek.  

Aansprakelijkheid 

7.4. Onverminderd artikel 10 is de aansprakelijkheid van Zout.be hoe dan ook beperkt  tot vergoeding van voorzienbare, rechtstreekse en persoonlijke schade. De verkoper  kan niet aansprakelijk gesteld worden voor (a) eventuele indirecte schade die de klant  zou lijden ingevolge de niet-nakoming van de overeenkomst zoals onder meer doch  niet limitatief: financieel en commercieel verlies, productieverlies, winstderving,  verhoging van de algemene kosten, storing van de planning, verlies van cliënteel,  aantasting van reputatie, … en (b) schade die de klant zou lijden ingevolge aanspraken  of claims van derden. De aansprakelijkheid is in alle gevallen beperkt tot de prijs van  de geleverde goederen en de kosten van de levering, exclusief BTW. De klant is gehouden regelmatig de kwaliteit van de geleverde goederen te testen en bij  vaststelling van gebreken de verwerking van de goederen onmiddellijk te stoppen. Bij gedeeltelijk niet conforme of gebrekkige levering, wordt slechts de beweerd  gebrekkige of niet conforme hoeveelheid teruggezonden en in geen geval de volledige  bestelling. In het geval van levering van gebrekkige goederen is de aansprakelijkheid  van Zout.be beperkt tot het gratis vervangen van die goederen. Zout.be kan nooit  aansprakelijk gesteld worden voor gelijk welke schade die zou veroorzaakt worden door  de door haar geleverde goederen, wanneer deze in werking gesteld zijn door haar  voorverkopers of op advies van haar voorverkopers door enige andere derde.

Meedelen BTW-nummer

7.5. Het opgeven van een geldig BTW-nummer valt binnen de verantwoordelijkheid van de klant. Door geen BTW-nummer op te geven verklaart de klant uitdrukkelijk dat hij handelt als particuliere klant.

Artikel 8 - Eigendomsvoorbehoud 

Zout.be blijft eigenaar van de verkochte en geleverde goederen tot de dag van  volledige betaling van de prijs in hoofdsom en/of interest(en) en/of forfaitaire  schadevergoeding(en) en/of kosten en lasten. Bij niet-betaling behoudt Zout.be zich  het recht voor de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de klant.  Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel reeds over op de klant vanaf  de levering of inbezitname van de goederen.

Artikel 9 - Bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte  van verwerking van persoonsgegevens 

De verwerking en bescherming van persoonsgegevens is onderworpen aan een Privacy  Policy. Deze Privacy Policy maakt deel uit van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden  voor Online Verkoop. 

Artikel 10 - Aansprakelijkheid 

De Verkoper gaat enkel middelverbintenissen aan, voor alle stappen van toegang tot  de website, over het proces van de bestelling, tot de levering of tot latere diensten. De  aansprakelijkheid van verkoper kan niet in het gedrang komen voor ongemakken of  schade inherent aan het gebruik van het Internet netwerk, met name een  dienstonderbreking, een binnendringing van buitenaf of de aanwezigheid van  informatica virussen, of van elk feit gekwalificeerd als overmacht. In elk geval kan de  aansprakelijkheid van de verkoper, volgens huidige Algemene Voorwaarden een bedrag gelijk aan de bedragen betaald of betaalbaar bij de transactie aan de  oorsprong van de genoemde aansprakelijkheid niet overschrijden, behoudens indien  en voor zover de schade is ontstaan door opzet of grove schuld. 

Artikel 11 – Intellectuele eigendom 

Alle elementen van de website (met inbegrip van de naam, logo’s, foto’s, product- en  bedrijfsnamen, teksten, tekeningen, beelden, informatie en dergelijke), de  onderliggende technologie inbegrepen, zijn beschermd door het auteurs-, merken- en  octrooirecht en meer algemeen door de intellectuele eigendom zoals de wet  betreffende de databestanden, en behoren toe aan Zout.be en/of rechthoudende  derden. Niets mag gebruikt worden zonder voorafgaande en uitdrukkelijke  toestemming. 

Artikel 12 - Contact en geschillenregeling 

In geval van vragen over zijn aankoop, heeft de koper de mogelijkheid contact op te  nemen met Zout.be via het contactformulier op de webshop of via info@zout.be. Zout.be engageert zich tot de koper terug te wenden en hem een antwoord op zijn  vraag te bezorgen in een tijdslimiet van maximum 5 werkdagen (dit betreft evenwel  louter een middelenverbintenis). 

Artikel 13 Geldigheid- Toepasselijk recht – Bevoegde rechtbank

13.1. Indien één van onderhavige bepalingen nietig of niet-toepasselijk zou worden  verklaard, blijven de andere voorwaarden onverkort van kracht. De partijen verbinden  er zich toe de nietige of niet-toepasselijke bepaling te vervangen door een bepaling  die deze economisch gezien zo dicht mogelijk benadert in de door de wet toegestane  mate. 

13.2. De partijen verbinden zich ertoe alles in het werk te stellen teneinde een minnelijke  schikking te treffen voor ieder geschil betreffende de onderhavige overeenkomst. 

13.3. Indien geen minnelijke schikking kan worden getroffen zal elk geschil met  betrekking tot het bestaan, de uitvoering en/of interpretatie van deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten tussen de verkoper en zijn klanten - ondernemingen vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het  arrondissement waarin de verkoper gevestigd is. Het Belgisch recht is exclusief van  toepassing. 

Wat de geschillen tussen de verkoper en zijn klanten-consumenten betreft, zijn de  rechtbanken van de woonplaats van de consument bevoegd. Het Belgische recht zal  van toepassing zijn.